Regulamin i polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI oraz Regulamin strony www.vicher.com

 

 

Regulamin określa obowiązki i zakres odpowiedzialności witryn jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego strony.

 

Właścicielem, witryny jest Roberta Balutę prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą GESPAR Robert Baluta z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Zacisze 11, 62-081, posiadającego numer identyfikacji podatkowej NIP: 7421809056 (dalej jako: Robert Baluta).

 1. Autorem treści oraz utworów graficznych zawartych na witrynach jest: Robert Baluta.
 2. Witryny wraz z wszystkimi jej składowymi jest chroniona przepisami prawa,
  w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.) i  Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.
 3. Autorzy zamieszczanych utworów graficznych oraz treści nie wyrażają zgody na ich jakąkolwiek publikację lub modyfikację w jakikolwiek sposób (wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez ich pisemnej zgody.
 4. W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem grafik i treści miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), zarówno Właściciel strony jak i jej autorzy grafik będą występowali na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących im praw określonych
  w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich.
 5. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na witrynach internetowych, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część strony nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Właściciela strony.
 6. Właściciel strony jak i jej autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty moralne oraz finansowe poniesione w wyniku wykorzystania treści znajdujących się na witrynach.
 7. Oferta handlowa przedstawiona na witrynach nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksy Cywilnego art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Każda strona ma charakter wyłącznie informacyjny.
 8. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym polityce prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

 

 

 

Administratorem niniejszej strony internetowej jest Roberta Baluta GESPAR Robert Baluta z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Zacisze 11, 62-081, posiadającego numer identyfikacji podatkowej NIP: 7421809056 (dalej jako: Robert Baluta).

 

Świadcząc usługi w ramach niniejszej strony internetowej , gromadzi i przechowuje dane na temat Użytkowników serwisu, wykorzystuje je do realizacji usług świadczonych na żądanie Użytkownika, bądź innych działań, na które wyraził on zgodę.

 

 PLIKI COOKIES

 DANE OSOBOWE

 

 PLIKI COOKIES

 1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

 

Poprzez pliki Cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych.

 

Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, zazwyczaj zawierają: nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu i unikalny numer. Nie jest możliwe przedostanie się tą drogą niepożądanego oprogramowania bądź wirusów.
Pliki Cookies nie mają możliwości pobierania żadnych danych osobowych, ani informacji poufnych
z urządzeń Użytkownika serwisów.

 2. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

 

2.1. Cookies sesyjne – przechowywane na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Zapisane w nich informacje są usuwane z pamięci urządzenia w momencie zakończenia sesji.

2.2. Cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony
w ich parametrach, bądź do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji nie powoduje ich usunięcia.

 3. CELE WYKORZYSTANIA COOKIES

 

3.1. Cookies własne (umieszczane przez Administratora) wykorzystywane są w celu:

a/ uwierzytelnienia i utrzymania sesji Użytkownika witryny internetowej (dzięki temu nie musi się on logować do serwisu po przejściu do jego kolejnej strony – tak działają tzw. niezbędne pliki Cookies)

b/ optymalizacji i poprawy wydajności świadczonych usług – tzw. wydajnościowe pliki Cookies umożliwiające zbieranie danych o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisów

c/ podniesienie funkcjonalności i niezawodności serwisu i dostępu do jego pełnej funkcjonalności, a także poprawnej konfiguracji wybranych funkcji - tzw. funkcjonalne pliki Cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień
i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

d/ zapewnienie bezpieczeństwa witryny internetowej np. wykrywania nadużyć w zakresie procesu uwierzytelniania w ramach Serwisu

3.2 Cookies zewnętrzne umieszczane przez Partnerów Administratora w celu:

a/ zbierania ogólnych, anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem dostępnych narzędzi analitycznych (np. pliki wykorzystywane przez Google Analitics - polityka prywatności  www.google.com/intl/pl/policies), 

b/ w celach reklamowych służą dopasowaniu treści reklam do zainteresowań określonych
w oparciu o najczęściej wyszukiwane treści, jak również kontroli ilości wyświetlanych reklam,

c/ w celu prezentowania informacji multimedialnych publikowanych w serwisach zewnętrznych takich jak np. www. youtuube.com – polityka prywatności  www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

4. USUWANIE PLIKÓW COOKIES

4.1. Domyślnie ustawienia oprogramowania służące do przeglądania stron internetowych dopuszczają umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia korzystając
z dostępnych funkcji przeglądarki internetowej.

Ograniczenie używania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

4.2. Zmiany domyślnych ustawień Użytkownik może dokonać samodzielnie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować
o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.

4.3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne
są w ustawieniach oprogramowania odpowiedniej przeglądarki internetowej.

4.5. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla umieszczenia plików Cookies
na urządzeniu Użytkownika.

 DANE OSOBOWE

 MIEJSCA POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH

Korzystając ze strony internetowej www.vicher.pl / www.vicher.com , Użytkownicy mogą poprzez wypełnienie specjalnych formularzy przekazać Administratorowi swoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres do dostawy towarów Administratora. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, warunkuje jednak korzystanie z usług, zamówienie towarów lub nawiązanie kontaktu z Administratorem, jak np.: rozmowy telefonicznej na temat towarów oferowanych przez Administratora.

 

Administrator może pozyskiwać dane osobowe również poza serwisami w ramach innych realizowanych działań.

 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Roberta Baluta GESPAR Robert Baluta z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Zacisze 11, 62-081, posiadającego numer identyfikacji podatkowej NIP: 7421809056 (dalej jako: Robert Baluta)

 PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

3.1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w formularzach danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, Umowy Dostawy lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

3.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest w większości przypadków zgoda osoby, której dane dotyczą, a także konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

 

3.3.W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów
lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Użytkownika.

 

  1. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem, podstawą przetwarzania jest uprzednia zgoda Użytkownika.

 

 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane te są przetwarzane wyłącznie w celach, w jakich zostały zebrane za zgodą Użytkownika zaznaczoną w formularzu.

Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

a/ prowadzenie negocjacji handlowych,

b/zawarcie i realizacja umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o świadczenie usług,

c/ przesyłanie newsletterów,

d/ marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora,

e/ marketing bezpośredni produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem,

f/ monitorowanie ruchu na stronie internetowej Administratora,

g / realizacja marketingowych badań rynku i zestawień statystycznych.

 

5.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

5.1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych

 

Administrator Danych Osobowych przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega następujących zasad:

 

 1. Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych, wedle której dane są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem, rzetelnie
  i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.
 2. Ograniczenie celu przetwarzania danych – dane są zbierane przez Administratora konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nieprzetwarzane dalej
  w sposób niezgodny z tymi celami. Dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane przez Administratora za niezgodne z pierwotnymi celami.
 3. Minimalizacja ilości przetwarzania danych –Administracja przetwarza taką ilość danych, która jest adekwatna, stosowna oraz ograniczona do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
 4. Prawidłowość przetwarzanych danych- Administrator przetwarzane tylko dane prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Administrator podejmuje  wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.
 5. Ograniczenie czasookresu i celów, dla których dane mogą być przechowywane – Administrator przechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Administrator może przechowywać dane osobowe przez okres dłuższy,
  o ile będą one do celów statystycznych. Administrator wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane te dotyczą.
 6. Zapewnienie przetwarzania danych w sposób integralny i poufny – Administrator przetwarza dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych,
  w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

Zasada rozliczalności - Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich wymienionych w punktach 1 – 6 zasad przetwarzania danych osobowych i jest w stanie wykazać ich przestrzeganie. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzanych przez niego danych osobowych, a to wedle zasad wymienionych powyżej.

 

przetwarza dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów).  przetwarza dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

 

5.2. Obowiązki informacyjne Administratora danych osobowych

 

W zależności czy Administrator zbiera dane od osoby, której dane dotyczą, czy w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych nakłada na Administratora tych danych osobne wymogi informacyjne.

 

Obowiązki informacyjne Administratora danych osobowych wspólne zarówno dla sytuacji, gdy dane zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, jak i  w sposób pośredni:

 

 1. Obowiązek podania tożsamości administratora, danych kontaktowych oraz tożsamości
  i danych kontaktowych przedstawiciela administratora.
 2. Obowiązek podania danych kontaktowych inspektora ochrony danych (jeżeli takowy został ustanowiony).
 3. Obowiązek wskazania celów przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawnej przetwarzania.
 4. Obowiązek podania informacji o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, którym dane będą przekazywane.
 5. Obowiązek informowania o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, gdy takowa sytuacja zachodzi.
 6. Obowiązek wskazania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, wskazanie kryteriów ustalania tego okresu.
 7. Obowiązek podania informacji o uprawnieniach osób, których dane dotyczą.
 8. Obowiązek podania informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (podaje się  pełną nazwę tego organu oraz jego adres).
 9. Obowiązek informowania osoby, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
 10. Obowiązek poinformowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym 
  o profilowaniu
 11. Obowiązek informowania o nowym celu przetwarzania danych, niż ten, który został wskazany
  w pierwotnej informacji:

 

Obowiązki informacyjne administratora, gdy dane nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą (tj. w sposób pośredni)

 

Administrator w takim przypadku musi dodatkowo poinformować osobę, której dane dotyczą,
o:

 

 1. kategoriach odnośnych danych osobowych, które są przetwarzane – a więc rodzaju przetwarzanych danych, np. imię, nazwisko, adres, data urodzenia itp.
 1. źródle pochodzenia danych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych.

 

Zwolnienie administratora, który pozyskał dane w sposób pośredni, z obowiązku informacyjnego

 

Administrator, który pozyskał dane w sposób pośredni, nie jest obowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego, gdy – i w zakresie, w jakim:

 

a) osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami;

b) udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku; w szczególności w przypadku przetwarzania danych do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych;

c) pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, przewidującym odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą; lub

d) dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przewidzianym w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy.

 

Obowiązek przejrzystej komunikacji Administratora z osobą, której dane dotyczą (art. 12 Rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych):

 

 1. Administrator w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym
  i prostym językiem – w szczególności gdy informacje są kierowane do dziecka – udziela osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o których mowa w art.13 i 14 Rozporządzenia unijnego o chronię danych osobowych, oraz prowadzi z nią wszelką komunikację na mocy art. 15–22 i 34 Rozporządzenia. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.
 1. Jeżeli administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, o którym mowa w art. 15–21, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

 

Terminy spełnienia obowiązków informacyjnych przez Administratora

 

 1. W przypadku pozyskania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, wszelkie wskazane wyżej informacje powinny być tej osobie przekazane podczas pozyskiwania danych.

 

 1. W przypadku, gdy administrator pozyskuje dane w sposób pośredni, spełnia swój obowiązek informacyjny w następujących terminach:

 

a) w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca – mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych;

b) jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą; lub

c) jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.

 

  1. Obowiązki Administratora Danych Osobowych przy przetwarzaniu danych osobowych

 

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie
z Rozporządzeniem unijnym o ochronie danych osobowych i aby móc to wykazać. Środki te są raz na pół roku poddawane przeglądom i uaktualniane.

 

Obowiązkami Administratora danych osobowych wynikającymi wprost z Rozporządzenia unijnego
o ochronie danych osobowych są w szczególności:

 

 1. Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych – Administrator, w celu realizacji tego obowiązku, wdraża odpowiednie środki techniczne
  i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by w jak najwyższy sposób chronić prawa osób, których dane dotyczą.

 

 1. Powierzenie danych do przetwarzania na podstawie pisemnej umowy - jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego
i wiążą podmiot przetwarzający i administratora, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora.

 

 1. Rejestrowanie czynności przetwarzania.

 

Administrator obowiązany jest do prowadzenie Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

 

Rejestr czynności przetwarzania prowadzony jest przez Administratora w formie elektronicznej i jest aktualizowany niezwłocznie po zmianie jakiejkolwiek informacji wymienionej w lit. a – g powyżej, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

 

Administrator udostępnia rejestr na żądanie organu nadzorczego.

 

 1. Bezpieczeństwo przetwarzania.

 

Administrator wdrożył i stosuje następujące środki techniczne i organizacyjne, aby zminimalizować ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych:

 

 1. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
 2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich
  w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 4. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych
  i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

 

Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, Administrator uwzględnia
w szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające
z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 

 1. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu.

 

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator bez zbędnej zwłoki  w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin, Administrator dołącza wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.

 

Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą,
o takim naruszeniu.

 

 1. Przeprowadzanie oceny skutków dla ochrony danych.

 

Jeżeli dany rodzaj przetwarzania – w szczególności z użyciem nowych technologii – ze względu na swój charakter, zakres, kontekst i cele z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych. Dla podobnych operacji przetwarzania danych wiążących się z podobnym wysokim ryzykiem Administrator może przeprowadzić pojedynczą ocenę.

 

 1. Przeprowadzanie uprzednich konsultacji.

 

Jeżeli ocena skutków dla ochrony danych, wskaże, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko, gdyby Administrator nie zastosował środków w celu zminimalizowania tego ryzyka, to przed rozpoczęciem przetwarzania Administrator będzie konsultował się w  sprawie możliwości
i sposobów przetwarzania z organem nadzorczym.

 

5.4. Wszyscy pracownicy i współpracownicy Administratora mający dostęp do danych osobowych, uczestniczący w procesie ich przetwarzania i wykorzystywana zostali odpowiednio przeszkoleni
i działają w oparciu o specjalne upoważnienia jak i umowy o zachowaniu poufności.

 

  1. Inspektor ochrony danych osobowych

 

Administrator nie ustanowił Inspektora ochrony danych osobowych, bowiem nie posiada takiego obowiązku prawnego. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Robertem Balutą pod następującym adresem e -mail: vicher@vicher.pl  i numerem telefonu: 501 589 835.

 

 1. DANE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

 

Z założenia wszelkie działania Administratora kierowane są do osób pełnoletnich, mogących podejmować decyzje, bądź wpływać na ich podejmowanie. Jeśli opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej posiądą informację o tym, że wypełniła ona formularz dostępny na stronach serwisów należących do Roberta Baluty prosimy o skontaktowanie się z Administratorem w celu usunięcia tych danych z bazy, bądź wycofanie zgody poprzez wysłanie e-maila na następujący adres e -mail: vicher@vicher.pl

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

7.1 Podmiotami, którym Administrator może powierzać dane osobowe są: pracownicy, współpracownicy Roberta Baluty, biura rachunkowe, kancelarie prawne, krajowe rejestry długów i zaufani partnerzy Roberta Baluty. Wszystkie te podmioty przetwarzają dane osobowe w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.

 

7.2.  nie przekazuje i nie będzie przekazywał danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych..

 8. PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Osoba, której dane dotyczą:

a) jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz szeregu informacji (Artykuł 15 Rozporządzenia unijnego  o ochronie danych osobowych),

b) ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe (Artykuł 16 Rozporządzenia unijnego  o ochronie danych osobowych ),

c) ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w wyszczególnionych okolicznościach (Artykuł 17 Rozporządzenia unijnego
o ochronie danych osobowych),

d) ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych w wyszczególnionych przypadkach (Artykuł 18 Rozporządzenia unijnego  o ochronie danych osobowych),

e) ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz

f) ma prawo, w wymienionych przypadkach, przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane (Artykuł 20 Rozporządzenia unijnego  o ochronie danych osobowych ),

g) ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych (Artykuł 21 Rozporządzenia unijnego  o ochronie danych osobowych ),

h) ma prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jej danych osobowych, w tym profilowaniu (Artykuł 22 Rozporządzenia unijnego  o ochronie danych osobowych ).

Administrator danych osobowych umożliwia osobie, której dane dotyczą wymienionych wyżej uprawnień na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych 

W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez osobę, której dane dotyczą cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Roberta Balutę na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez Roberta Balutę danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia negocjacji handlowych, a także świadczenia usług. O fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim,  poinformuje niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.  

Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie na adres e -mail: vicher@vicher.pl stosownego oświadczenia.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Przetwarza dane osobowe przez czas określony w odrębnej zgodzie na przetwarzanie danych wyrażonej przez osoby, której dane dotyczą. Co do zasady jednak dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym  jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu dane zostaną przez Roberta Balutę zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane)  wyłącznie do celów statystycznych.

 

10. PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. Treść Regulaminu i Polityki Prywatności jest dostępna dla wszystkich osób bezpłatnie na stronie www.vicher.pl. i może być w każdym czasie przeglądany i drukowany.
 2. Niniejszy Regulamin i Polityka Prywatności wchodzi w życie dnia 25.05.2018 r. i obowiązuje do czasu zakończenia świadczenia Usługi przez Roberta Balutę.
 3. Robert Baluta jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności z ważnych powodów w szczególności z uwagi na:
 • zmianę zakresu świadczonych usług;
 • zmiany wprowadzone przez Facebook;
 • względy technologiczne;
 • konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa;
 • orzeczenia i wytyczne organów, które stosują prawo.
 • Zmiana wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Administratora, który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu na stronie www.
 • Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie mailowo.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks cywilny, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o prawach konsumenta oraz Ustawa o ochronie danych osobowych, a także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium